Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Stowarzyszenie Rodzina b. A. Kolpinga w Luborzycy
Wysioek Luborzycki 83, 32-010 Luborzyca
Tel. 12 387 15 83
Tel. Kom. 721 48 34 34

www.luborzyca.kolping.pl, www.dom.kolping.pl
Poczta email: Luborzyca@kolping.pl; dkluborzyca@kolping.pl

Zarzd:

  • Prezes: ksidz Tadeusz Majcher - proboszcz parafii w Luborzycy
  • Przewodniczcy: Robert Prusak
  • Wiceprzewodniczca: Teresa Janczyk
  • Skarbnik: Barbara Urbanik
  • Sekretarz: Irena Klimas

Stowarzyszenie Rodziny B. A. Kolpinga w Luborzycy powstalo w Luborzycy we wrzeniu 1992 roku, a inicjatorami jego utworzenia byli wczesny proboszcz parafii w Luborzycy p. ksidz Kazimierz Jancarz oraz ksidz Kazimierz Hoa.

Spord wielu zada , ktre realizuj czonkowie Stowarzyszania naley wymieni m.in. ksztatowanie osobowoci swoich czonkw jako dobrych chrzecijan, rodzicw, obywateli i rzetelnych fachowcw, podtrzymywanie tradycji narodowych i lokalnych,rozwj wiadomoci i integracji wsplnot lokalnych na terenie naszej Gminy, wsparcie dziaalnoci majc na celu aktywizacj zawodow szczeglnie,osb dotknitych skutkami dugotrwaego bezrobocia, propagowanie przedsibiorczoci oraz rozwijanie kontaktw i wsppracy z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszaniami Rodziny Kolpinga oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze.
Wanym elementem w dziaaniach podejmowanych przez Stowarzyszanie jest promocja historii, tradycji i kultury naszej Gminy, ze szczeglnym uwzgldnieniem wanych dla naszego rejonu tradycji kociuszkowskich. Promocja ta prowadzona jest przez czonkw luborzyckiej Rodziny Kolpinga nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami min. podczas wyjazdw do Niemiec, Austrii i Norwegii. Stowarzyszanie stawia sobie rwnie za jeden ze swoich gwnych celw propagowanie idei i filozofii p. Jana Pawa II. Dziaania te realizowane s m.in. poprzez zesp teatralny Rodziny Kolpinga dziaajcy w ramach Stowarzyszenia - „Theatrum Mundi”.
Istotnym aspektem dziaalnoci Stowarzyszania jest prowadzona przez nie dziaalno gospodarcza. Prowadzony przez nie Dom Spotka w Luborzycy jest obecnie jedynym miejscem w ktrym mog zatrzyma na nocleg turyci i gocie odwiedzajcy nasz gmin.
Kolpingowski Dom Spotka dysponuje 54 miejscami noclegowymi. Stowarzyszanie Rodziny B. A. Kolpinga w Luborzycy skutecznie stara si o pozyskanie dostpnych rodkw pochodzcych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Rodziny b. A.Kolpinga w Prusach

Stowarzyszenie Rodziny B. A. Kolpinga rozpoczo swoj dziaalno w Prusach w sierpniu 2008 roku.
Jego Przewodniczc jest pani Lucyna Paos a Prezesem Stowarzyszenia ksidz Bogusaw Zajc proboszcz parafii w Prusach. Stowarzyszanie liczy obecnie 19 czonkw.
Wrd wielu licznych zada jakich realizacji podjli si czonkowie Stowarzyszania naley wymieni m.in. ksztatowanie osobowoci swoich czonkw jako dobrych chrzecijan, rodzicw, obywateli i rzetelnych fachowcw.
Jednym z najwaniejszych celw dziaalnoci Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych,zwaszcza wrd modych mieszkacw Prus i ssiadujcych z nimi miejscowoci. Std te czonkowie Stowarzyszanie Rodziny B. A. Kolpinga w Prusach aktywnie uczestnicz w wszelkiego rodzaju uroczystociach religijnych i rocznicowych organizowanych nie tylko w Prusach ale take w innych miejscowociach naszej Gminy.
Stowarzyszanie to blisko wsppracuje z dziaajcym w Prusach Koem Gospody Wiejskich.