To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
02.05.2014.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszycach

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luborzycy

3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusach

4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczy

5. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łososkowicach

według poniższego harmonogramu.

 

 

 

Nazwa Placówki Data przeprowadzenia konkursu Godzina przeprowadzenia konkursu Miejsce przeprowadzenia konkursu
Szkoła Podstawowa w Prusach 21 maja 2014 r. 08:00 Sala USC Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa w Łososkowicach 21 maja 2014 r 10:00 Sala USC Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa w Goszycach 21 maja 2014 r 12:00 Sala USC Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa w Luborzycy 22 maja 2014 r 08:00 Sala USC Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa w Goszczy 22 maja 2014 r 10:00 Sala USC Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i §3 oraz w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.).

2. Zgodnie z §1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U Nr 60 poz.373 z późn.zmn.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn.zmn.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn.zmn.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zmn.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn. zmn.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zmn.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w: Gminnym Zespole Oświaty Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca, II piętro pok. 34, tel. /12-387-11-76, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem do kontaktu oraz dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA..../podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy/ w terminie do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 14.00.

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. W postępowaniu konkursowym wymaga się obecności kandydata który złożył ofertę.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »