To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
17.01.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2014 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Informacja Przedstawicieli Małopolskiej Izby Rolniczej.

4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Zatwierdzenie stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc żywnościową realizowaną w ramach zadań własnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.

10. Informacja na temat planu pracy Rady Gminy na rok 2014.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »