To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
14.05.2013.

Zawiadamiam, e w dniu 17 maja 2013 r. /pitek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca /II pitro/ odbdzie si XXVII Sesja Rady Gminy.

 

 

Porzdek obrad:

1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji o pracy midzy sesjami.

3. Podjcie uchway w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Prusach.

4. Podjcie uchway w sprawie przyjcia do realizacji projektu pn. "Rozwj przez dziaanie" w ramach Priorytetu IX, Rozwj wyksztacenia i kompetencji w rejonach, dziaanie 9.1 wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

5. Podjcie uchway w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizacj zada drogowych w 2013 roku.

6. Podjcie uchway w sprawie zacignicia kredytu.

7. Podjcie uchway w sprawie przyjcia Gminnej strategii rozwizywania problemw spoecznych Gminy Kocmyrzw - Luborzyca na lata 2013-2022.

8. Podjcie uchway w sprawie udzielenia dotacji z budetu gminy.

9. Podjcie uchway w sprawie rozpatrzenia skargi zoonej przez Pani D.W.

10. Zmiany uchway budetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy biece i wolne wnioski.

 

 

/-/ Magorzata Doniec

Przewodniczcy Rady Gminy

Kocmyrzw-Luborzyca

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »