To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
20.03.2013.

Zawiadamiam, e w dniu 25 marca 2013 r. /poniedziaek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca /II pitro/ odbdzie si XXVI Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Przewodniczcego Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie - Luborzycy.

3. lubowanie Radnego.

4. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji o pracy midzy sesjami.

5. Przyjcie programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.

6. Podjcie uchway w sprawie przystpienia Gminy Kocmyrzw - Luborzyca do porozumienia w sprawie wsppracy przy realizacji "Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla ciekw Aglomeracji Krakowskiej z wyczeniem rzeki Wisy".

7. Podjcie uchway w sprawie funduszu soeckiego na rok 2014.

8. Podjcie uchway w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.

9.Podjcie uchway w sprawie wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci.

10. Zmiany uchway budetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy biece i wolne wnioski.

 

/-/ Magorzata Doniec

Przewodniczcy Rady Gminy

Kocmyrzw - Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »