To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Pełnomocnik ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy

Maria Sado
II piętro, pokój nr 36
tel. 12 3871410 wewn. 23
e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

  1. monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych;
  2. opracowywanie wspólnie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu gminy wniosków obejmujących pozyskiwanie środków określonych w pkt.1;
  3. koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczenia poszczególnych projektów realizowanych przez Gminę;
  4. pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowywaniu odpowiednich wniosków;
  5. współpraca z administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, które mogą być wykorzystywane dla rozwoju gminy;
  6. prowadzenie działań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  7. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem herbu, barw i pieczęci gminy.
  8. opracowywanie i realizacja strategii rozwoju oraz wieloletnich planów i programów gminnych;