To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu – Leszek Paetko
Inspektor - Joanna Marona
II pitro, pokj nr 24
tel. 12 3871410 wewn. 24

 1. sporzdzanie studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanie wnioskw o ich sporzdzenie lub zmian;
 2. udostpnianie do wgldu studium i planu miejscowego, wydawanie z nich wypisw i wyrysw;
 3. wydawanie zawiadcze o przeznaczeniu terenu w m. p. z. p.;
 4. opiniowanie zgodnoci proponowanego podziau nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego;
 5. wydawanie zawiadcze o zgodnoci budowy lub zamierzonego sposobu uytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m. p. z. p.;
 6. wspdziaanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego;
 7. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji decyzji o pozwoleniu na budow przesanych przez waciwe organy;
 8. planowanie, przygotowywanie, realizacja i rozliczanie gminnych zada inwestycyjnych i remontowych;
 9. planowanie i organizowanie owietlenia drg i miejsc publicznych;
 10. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w energi elektryczn, ciepo i paliwa gazowe dla terenu gminy oraz obiektw gminnych;
 11. realizowanie zada gminy w zakresie wynikajcym z ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, a w szczeglnoci: prowadzenie ich ewidencji, zabezpieczanie, skadanie wnioskw o wpis do rejestru zabytkw;
 12. wykonywanie zada zwizanych z cznoci i telekomunikacj na terenie gminy;
 13. przyjmowanie zgosze o zamiarze przystpienia do prac geologicznych;
 14. prowadzenie spraw zwizanych z eksploatacj budynkw i obiektw bdcych wasnoci lub zarzdzanych przez gmin.
 
 

Inspektor – Lidia Sutor
Inspektor – Janusz Guzy

II pitro, pokj nr 34
tel. 12 3871003, 12 3871410 wewn.25

Wykonywanie zada okrelonych w przepisach o drogach publicznych, a w tym:

 1. koordynowanie robt prowadzonych w pasie drogowym;
 2. przygotowywanie opinii i zezwole na zajcie pasa drogowego dotyczcych:
  1. prowadzenia robt w pasie drogowym,
  2. umieszczania w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektw budowlanych niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. zajcia pasa drogowego na prawach wycznoci w celach innych ni w/w;
 3. opracowywanie projektw planw finansowania budowy, utrzymania i ochrony drg oraz planw rozwoju sieci drogowej;
 4. utrzymanie nawierzchni, chodnikw, obiektw inynierskich, urzdze zabezpieczajcych ruch i innych urzdze zwizanych z drogami;
 5. wydawanie uzgodnie na lokalizacj ogrodzenia od strony drogi gminnej Gminy Kocmyrzw – Luborzyca;
 6. wydawanie decyzji na wykonanie lub przebudow zjazdu z drogi gminnej;
 7. wydawanie opinii do projektw podziau dziaek pod ktem obsugi komunikacyjnej;
 8. prowadzenie ewidencji drg i drogowych obiektw mostowych;
 9. wspdziaanie z innymi zarzdcami drg na terenie gminy w ich prawidowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 10. uzgadnianie trasy i czasu pielgrzymki, procesji, rajdu, itp. na drogach gminnych;
 11. przeciwdziaanie niszczeniu drg przez uytkownikw;
 12. prowadzenie inwestycji i remontw oraz wykonywanie robt interwencyjnych i prac zwizanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem drg;