To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Referat Finansowy

Zastpca Skarbnika Gminy – Alicja Przenioso
Inspektor – Magorzata Krzyanowska
Inspektor
Paulina Marczykiewicz
I pitro, pokj nr 18
tel. 12 3871410 wewn. 18

 1. ewidencjonowanie i egzekwowanie wpat od osb fizycznych, prawnych oraz nie posiadajcych osobowoci prawnej z tytuu umw cywilno - prawnych zawartych z gmin;
 2. prowadzenie ewidencji podatku VAT, wystawianie faktur i sporzdzanie deklaracji;
 3. rachuba, dokumentacja pac i potrce, sporzdzanie list pac, prowadzenie kart wynagrodze oraz obsuga programu informatycznego do naliczania pac;
 4. naliczanie wiadcze i skadek ZUS, prowadzenie kart zasikowych, obsuga programu ,,Patnik”;
 5. prowadzenie syntetyki organu wraz z analityk do poszczeglnych kont;
 6. prowadzenie syntetyki wraz z analityk do poszczeglnych kont dziaalnoci inwestycyjnej oraz funduszy;
 7. dekretowanie dokumentw do ksigowania caej dziaalnoci urzdu;
 8. sprawdzanie rachunkw pod wzgldem formalnym i rachunkowym;
 9. obrt bezgotwkowy;
 10. prowadzenie syntetyki wraz z analityk do poszczeglnych kont dziaalnoci podstawowej;
 11. przygotowywanie analiz i sprawozda finansowych;

 

Inspektor – Krystyna Tarka
I pitro, pokj nr 19tel. 12 3871410 wewn. 19

 1. prowadzenie i zaatwianie spraw wynikajcych z ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, a w tym wprowadzanie wnioskw do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej;
 2. wspdziaanie z innymi podmiotami i organami w zakresie wspierania rozwoju dziaalnoci gospodarczej na terenie gminy oraz tworzenia korzystnych warunkw do podejmowania i wykonywania dziaalnoci gospodarczej;
 3. prowadzenie spraw zwizanych z wydawaniem zezwole na sprzeda detaliczn napojw alkoholowych, a w tym:
  1. wydawanie zezwole, odmawianie udzielenia, zmiana, cofanie lub wygaszanie zezwole,
  2. przyjmowanie owiadcze o wartoci sprzeday napojw alkoholowych w punkcie sprzeday i ustalanie wartoci opaty za korzystanie z zezwole na sprzeda tych napojw w danym roku kalendarzowym;
 4. prowadzenie ewidencji obiektw nie bdcych hotelami wiadczcych usugi hotelarskie;
 5. wykonywanie okrelonych ustawowo czynnoci zwizanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sdowego;
 6. pobr podatku od rodkw transportowych;

 

Inspektor – Boena Prowadzisz
Inspektor – Grayna Tustowska
Inspektor – Izabela Ludwig-Wal
I pitro, pokj nr 11
tel. 12 3871410 wewn.14

 1. gromadzenie dokumentw do wymiaru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego dla osb fizycznych;
 2. wydawanie decyzji ustalajcych wysoko w/w podatkw dla osb fizycznych oraz decyzji zmieniajcych wysoko ustalonego podatku w cigu roku;
 3. prowadzenie spraw z zakresu zobowiza podatkowych w podatku rolnym, lenym i od nieruchomoci od osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej;
 4. przygotowywanie projektw uchwa Rady Gminy dot. podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego;
 5. prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym;
 6. wydawanie decyzji w sprawach ulg i zwolnie w podatkach;
 7. prowadzenie spraw dotyczcych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego w produkcji rolnej;
 8. prowadzenie ewidencji i egzekwowanie wpat z tytuu nalenoci publicznoprawnych;
 9. wydawanie zawiadcze potwierdzajcych okrelone fakty lub stan prawny wynikajcy z prowadzonych rejestrw i ewidencji podatkowej;

 

Inspektor – Boena Waek
Podinspektor
Sylwia Urbaczyk
I pitro, pokj nr 23
tel. 12 3871410 wewn. 28

 1. prowadzenie poboru i urzdze ewidencyjno - ksigowych w zakresie podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego od osb fizycznych;
 2. prowadzenie postpowa zgodnie z ordynacj podatkow w zakresie:
  1. odraczania terminw patnoci podatkw, rozkadania na raty, umarzania oraz nadpat,
  2. skutecznej likwidacji zalegoci podatkowych;
 3. wydawanie postanowie dotyczcych pobieranych przez urzd skarbowy podatkw i opat stanowicych w caoci dochody gminy;
 4. wystawianie dowodw wpat oraz prowadzenie ewidencji ksigowej w zakresie opaty skarbowej oraz innych opat;
 5. wydawanie zawiadcze o stanie zalegoci podatkowych;
 6. rozliczanie inkasentw;

 

Kasa
Inspektor – Anna Nowak
I pitro, pokj nr 22
tel. 12 3871410 wewn. 27

 1. przyjmowanie wpat gotwkowych do kasy urzdu i odprowadzanie ich na rachunek bankowy;
 2. dokonywanie wypat zgodnie z otrzymanymi dowodami ksigowymi;
 3. wystawianie czekw, sporzdzanie raportw kasowych oraz uzgadnianie obrotw kasy;
 4. prowadzenie ewidencji piecztek oraz drukw cisego zarachowania;