To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC – Ewelina Kałkus
parter, pokój nr 1
tel. 12 3871410 wew. 21
Podinspektor - Iwona Kołodziej
parter, pokój nr 2
tel. 12 3871410 wewn. 21

 1. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 2. przyjmowanie innych oświadczeń wynikających z przepisów prawa (o uznaniu ojcostwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka, o zmianie imion noworodkom, o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci);
 3. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego oraz małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi;
 4. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
 5. rejestrowanie danych w rejestrze PESEL oraz usuwanie ew. niezgodności danych;
 6. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego, uzupełnianie danych i prostowanie błędów;
 7. wykonywanie migracji aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego;
 8. wydawanie zaświadczeń:
  1. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2. iż zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  3. o stanie cywilnym,
  4. potwierdzających uznanie ojcostwa,
  5. o nadaniu numeru PESEL,
  6. o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie:
  1. skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego,
  2. odmowy sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
  3. odmowy uzupełnienia lub odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
  4. odmowy umiejscowienia w polskich księgach aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  5. zmiany imienia i nazwiska;
 10. przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”;
 11. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin;
 12. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej z zakresu działania USC;
 13. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
 14. prowadzenie archiwum USC oraz przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do archiwum narodowego.

 

 

Zastępca Kierownika USC – Mariola Kłosińska-Golara
Inspektor - Bogusława Machnik
parter, pokój nr 4
tel. 12 3871177, 12 3871410 wewn. 22

 1. wykonywanie czynności wynikających z obowiązku meldunkowego – przyjmowanie zgłoszeń dotyczących:
  1. zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  2. wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
  3. wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 m-cy;
 2. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania;
 4. dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL, w zakresie należącym do wójta gminy;
 5. dokonywanie sprawdzenia danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców oraz podejmowanie czynności w celu usunięcia niezgodności;
 6. występowanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji o nadanie numeru PESEL lub ew. jego zmianę;
 7. prowadzenie w systemach teleinformatycznych rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 8. wprowadzanie do rejestrów zmian wynikających z nadawania nazw ulic w sołectwach;
 9. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkałych cudzoziemców;
 10. sporządzanie spisów wyborców;
 11. współdziałanie z innymi organami ewidencji ludności i urzędami stanu cywilnego;
 12. prowadzenie rejestru wyborców w gminie oraz przyjmowanie wniosków o dopisanie wyborcy do rejestru;
 13. wykonywanie zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, Kodeks postępowania cywilnego oraz konwencji i umów międzynarodowych – podczas nieobecności pracowników USC;
 14. prowadzenie archiwum zakładowego.