To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zapytanie ofertowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2011.

Urzd Gminy Kocmyrzw – Luborzyca /Jednostka Realizujca Projekt zaprasza do skadania ofert dotyczcych przeliczenia wskanika luki finansowej dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca – etap I” dofinansowanego z Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013, O priorytetowa I – Gospodarka wodno-ciekowa, dziaanie 1.1 Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM

 

 1. Zamawiajcy: Gmina Kocmyrzw – Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca
 2. Przedmiot zamwienia:
  W zwizku z powstaniem znacznego poziomu oszczdnoci powstaych po rozstrzygniciu wszystkich przetargw, Instytucja Wdraajca – Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zalecia przeliczenie luki finansowej, ustalenie nowej wartoci dofinansowania i uwolnienie zaoszczdzonych rodkw.
  Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej do „Studium wykonalnoci i funkcjonowania przedsiwzicia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca – etap I” powinna zosta wykonana zgodnie z podpisan umow o dofinansowanie, obowizujcymi wytycznymi PO Ii, uwagami Instytucji Wdraajcej – Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz najlepsz dostpn wiedz dla przedsiwzi inwestycyjnych w sektorze wodno-ciekowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (o priorytetowa I – Gospodarka wodno-ciekowa).
  Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej polega bdzie w szczeglnoci na:
  aktualizacji modelu finansowego i ekonomicznego w formie aneksu do Studium Wykonalnoci dla Projektu oraz opracowaniu porwnania zaoe do biecego i zaktualizowanego modelu finansowego.
  Wykonawca dokona stosownych poprawek w przedmiocie umowy w przypadku zgoszenia uwag przez Instytucj Wdraajc – Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  Wykonawca dostarczy wykonane opracowanie w 3 egzemplarzach w formie tradycyjnej (opracowanie w formacie A-4), oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noniku CD- ROM.
 3. Termin realizacji przedmiotu umowy: 1 miesic od daty podpisania umowy i dostarczenia kompletu dokumentw.
 4. Kryteria wyboru ofert i sposb ich oceny: cena cakowita – 100%.
 5. Termin skadania ofert: do dnia 04.01.2012 r.
 6. Sposb skadania ofert: ofert cenow naley przesa na adres e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl, przesa poczt na adres Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z siedzib Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca lub zoy osobicie w Urzdzie Gminy.
 7. Osoba do kontaktu: Sylwia Kot – Kierownik Jednostki Realizujcej Projekt Urzdu Gminy Kocmyrzw – Luborzyca, Luborzyca 97, pok. 10 parter, tel. 012 387 14 10 wew. 36,
  e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

   

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »