To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zastępca Wójta Gminy
Wiesław Wójcik
I piętro, pokój nr 16
tel. 12 3871410, 12 3871151
 1. wykonywanie wyznaczonych przez Wójta Gminy zadań związanych z prowadzeniem bieżących spraw gminy;
 2. sprawowanie funkcji wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 3. pełnienie obowiązków Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami;
 4. nadzorowanie wykonania uchwał rady gminy;
 5. prowadzenie spraw dotyczących osuwisk na terenie gminy oraz szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z komunikacją zbiorową na terenie gminy, dokonywanie stosownych uzgodnień, wydawanie zezwoleń na świadczenie usług przewozowych;
 7. współdziałanie z organizacjami rolników, działkowców, kołami łowieckimi, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp.
 8. nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie:
  1. gospodarki komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji,
  2. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej;