To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

mgr inż. Marek Jamborski

przyjmuje interesantów:

- w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek w godz. 1300 - 1630
W związku ze zmianą godzin pracy Urzędu Gminy od dnia 3 kwietnia 2017 r.
- w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek w godz. 1300 - 1730
- w pozostałych sprawach: w godzinach pracy urzędu
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie).

I piętro, pokój nr 15
tel. 12 3871410, 12 3871311
e-mail: wojt@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 1. kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami Gminy;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym, składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem oraz udzielanie upoważnień w tym zakresie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych;
 4. przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał oraz określanie sposobu realizacji zadań uchwalonych przez radę;
 5. wykonywanie budżetu;
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. udzielanie zwolnień, ulg i umorzeń należności podatkowych;
 8. kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;
 9. współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 10. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i przewodniczącego gminnego komitetu przeciwpowodziowego;
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.