Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach

Pietrzejowice 52
32-010 Luborzyca

tel. 12 3870200

Adres e-mail:
sppietrzejowice@poczta.fm
www.pietrzejowice.ovh.org

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Luty

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach jest publiczną szkołą podstawową. Jest jedną ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w powiecie krakowskim.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1914/1915.

Do obwodu szkoły należą wsie: Pietrzejowice i Rawałowice.

Motto naszej szkoły brzmi: „Uczymy rozumieć, kochać i czuć”.

Pragniemy, aby nasza szkoła była przyjazna, bezpieczna i otwarta dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Pracujemy w klimacie szacunku i podmiotowości. Staramy się kształtować w wychowankach poczucie odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka, przy równoczesnej świadomości przysługujących każdemu praw. Tworzymy warunki do rozwijania osobowości uczniów. Kształtujemy podstawy obywatelskie i patriotyczne. Uczymy poszanowania do tradycji narodowej i regionalnej. Jesteśmy szkołą wyróżniającą się dobrymi stosunkami interpersonalnymi, otwartą na zachodzące zmiany.

Baza szkoły: szkoła posiada wyposażenie w środki dydaktyczne sale lekcyjne dla uczniów klas I-VI oraz dwie odrębne, przystosowane do nauki i zabawy sale dla oddziału przedszkolnego, salę gimnastyczną, boisko sportowe, pracownię komputerową, bibliotekę szkolną. Pracownia komputerowa jest wyposażona w dobrej klasy sprzęt komputerowy podłączony do Internetu. W bibliotece szkolnej można również korzystać z Internetu oraz programów komputerowych. Jedna z sal wyposażona jest w sprzęt audio-video. W szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe oraz akcja dożywiania dzieci. Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w pełni identyfikuje się z zadaniami szkoły. Warto podkreślić, że 100 % nauczycieli posiada wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, z czego prawie wszyscy posiadają kwalifikacje do nauki co najmniej dwóch przedmiotów. Szkoła posiada liczne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Uczniowie szkoły uzyskują dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Średni wynik szkoły w 2008 roku to Stanin 8 – wynik bardzo wysoki.

Dla uczniów organizowane są wyjazdy na „zieloną szkołę”, wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze. Dzieci mają możliwość wyjazdu do kina, teatru, muzeum. W ramach edukacji regionalnej uczniowie poznają swój region, jego historię, tradycje, kulturę i sztukę. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi- artystami, poetami, przyrodnikami, twórcami ludowymi. Szkoła stara się pomagać uczniom, którzy mają problemy. Współpracuje z psychologami, pedagogami i logopedami z Powiatowej Poradni Psychologicznej w Krakowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pełnomocnikiem do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Zdrowia w Kocmyrzowie. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym w godzinach od 8.00-14.30.

Mała liczebność klas pozwala na dobry kontakt między nauczycielem a uczniem, wyrównywanie szans edukacyjnych czy indywidualne podejście do każdego dziecka. W szkole działają organizacje młodzieżowe i uczniowskie: Samorząd Szkolny, PCK, LOP. Są one współorganizatorami życia szkolnego oraz różnych imprez uczniowskich.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach:

mgr Danuta Luty
Dyrektor Szkoły, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Antkowicz
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Kędys-Wietrzyńska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Kukułka
Język Polski, Plastyka, Muzyka
mgr Barbara Słowik
Historia
mgr inż. Monika Skorupa
Matematyka, Informatyka, Technika
mgr inż. Maria Lisiewicz
Przyroda
mgr Tomasz Krzemiński
Język angielski
mgr Tomasz Mianowski
Wychowanie fizyczne
mgr Marian Makaruk
Religia