To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wymie piec.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.11.2017.

Czytaj cao

Mieszkacy naszej gminy, ktrzy aktualnie uytkuj stare nie ekologiczne koty opalane paliwem staym, np. wglem lub drewnem, a chcieli by je wymieni na rda ciepa wysoko sprawne i przyjazne rodowisku, wykorzystujce paliwo gazowe lub biomas, od 30 padziernika biecego roku, maj ponown okazj zoy deklaracj uczestnictwa w programie umoliwiajcym uzyskanie dotacji na nowe koty.

Czytaj cao
 
Rzdowe wsparcie dla budowy szkoy w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.11.2017.

Czytaj cao We wtorek 7 listopada br. w Urzdzie Gminy Kocmyrzw- Luborzyca Wojewoda Maopolski pan Piotr wik przekaza na rce Wjta Gminy pana Marka Jamborskiego promes o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Budowa szkoy podstawowej w Karniowie – etap II” kwot 1 177 302,00 z, pochodzc ze rodkw budetu pastwa. Decyzj o przyznaniu ww. rodkw finansowych dla gminy Kocmyrzw – Luborzyca podja Pani Beata Szydo – Prezes Rady Ministrw RP.

Czytaj cao
 
Podpisanie umowy partnerskiej dwudziestu szeciu gmin maopolskich w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.11.2017.

Czytaj cao W poniedziaek 6 listopada br. w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Promocji naszej gminy odbyo si spotkanie Wjtw i Burmistrzw dwudziestu szeciu gmin maopolskich, podczas ktrego podpisana zostaa umowa partnerska dotyczca wsplnej realizacji Projekt pod nazw „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych rde Energii dla Gmin Wojewdztwa Maopolskiego”. Liderem tego przedsiwzicia zosta Wjt Gminy Kocmyrzw Luborzyca pan Marek Jamborski.

Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2017.
W miejscowoci Marszowice, przy drodze powiatowej nr 2161K (na odcinku drogi od Remizy OSP w kierunku lasu) wykonano owietlenie uliczne tj.: zamontowano 4 supy owietleniowe, 4 oprawy owietleniowe typu SGS-101/100W wraz z montaem przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 o dugoci 200mb.
Prace zostay wykonane w miesicu padzierniku 2017r.
 
Owietlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.10.2017.
Czytaj cao W miejscowoci Wilkw przy drodze gminnej nr K600280 wykonano owietlenie uliczne tj. zamontowano 3 oprawy owietleniowe typu SGS-70W wraz z montaem przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 o dugoci 300mb. Prace zostay wykonane w miesicu padzierniku 2017r.
Czytaj cao
 
Budynek Remizy OSP Goszcza
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2017.

W ramach konkursu "Maopolskie Remizy 2017" na budynku remizy OSP w Goszczy zostay wykonywane prace remontowo – budowlane polegajce na: wymianie pokrycia dachowego wraz z wydueniem okapw, wymianie istniejcych rynien i rur spustowych na nowe, remont istniejcych kominkw wentylacyjnych (ocieplenie), remont, konserwacja i malowanie syreny p.po., remont istniejcej instalacji odgromowej wraz z iglic i docieplenie stropu wen mineraln. Prace zostay wykonane w miesicu sierpniu 2017r.

Czytaj cao
 
Przetarg na sprzeda nieruchomoci gruntowej w miejscowoci Baranwka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2017.

WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza KOLEJNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzeda nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Baranwka
Nieruchomo oznaczona jako dziaka nr 373/4 o pow. 1,3623 ha objta KW nr KR1P/00138379/8, pooona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZP – Tereny zespow dworsko – parkowych.

Czytaj cao
 
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2017.

Czytaj cao

Umowa o dofinansowanie projektu pn „Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”– podpisana.
W dniu 11 wrzenia 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zostaa podpisana z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego umowa o dofinansowanie projektu wymiany piecw w gospodarstwach indywidualnych na terenie naszej gminy.
Czytaj cao
 
Budowa szkoy w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.09.2017.

Czytaj cao W ramach zadania: „Dokoczenie budowy szkoy podstawowej w Karniowie” trwaj prace budowlane przy obiekcie szkoy. W okresie wakacji zakoczone zostay roboty instalacyjne wewntrz budynku. Wykonano instalacje: elektryczn, wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej wraz z rozdzielni, instalacj informatyczna. Obecnie rozpoczy si roboty tynkarskie wewntrz budynku. Rwnoczenie wok budynku rozpoczto prace zwizane z wykonaniem doj i dojazdw do budynku szkolnego. Trwaj rwnie roboty prowadzone na elewacjach, polegajce na ocieplaniu cian zewntrznych wen mineraln. Budowa prowadzona jest zgodnie z harmonogramem.

Czytaj cao
 
Remont kapliczki w Wysioku Luborzyckim
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.08.2017.

Czytaj cao
Zadanie zrealizowane z pomoc finansow z budetu wojewdztwa maopolskiego
w wysokoci 5 000 z

W miesicu sierpniu br zostay wykonane prace remontowo – budowlane przy kapliczce pw Matki Boskiej Gwiezdnej z okresu 1884 – 1887r. w miejscowoci Wysioek Luborzycki.

Czytaj cao
 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.08.2017.

Czytaj cao

Z uwagi na pogarszajc si jako powietrza na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym na terenie naszej gminy i gmin ssiadujcych koniecznym jest ograniczenie iloci zanieczyszcze oraz gazw cieplarnianych pochodzcych z indywidualnego ogrzewania domw i mieszka. Wprowadzenie instrumentw wsparcia finansowego dla mieszkacw umoliwia wymian starych, niesprawnych piecw na piece nowej generacji, ktre emituj do atmosfery znacznie mniejsze iloci zanieczyszcze. Przechodzenie na gospodark niskoemisyjn i wszelkie podejmowane dziaania w tym zakresie, przy aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza pyem zawieszonym i dwutlenkiem wgla, kilkakrotnie przekraczajcym dopuszczalne normy, jest ogromnym zadaniem i wyzwaniem dla wadz regionu Maopolski. Std te konieczno realizacji projektu zwizanego z wymian rde ogrzewania na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
Budowa Szkoy w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.08.2017.

Czytaj cao Od maja br. prowadzone s prace budowlane w ramach zadania: „Dokoczenie budowy szkoy podstawowej w Karniowie”. Teren inwestycji zosta ogrodzony ogrodzeniem docelowy, trwaj prace na terenie dziaki zwizane z budow zbiornikw – szambo. Wewntrz budynku montowane s instalacje: elektryczne, wody, kanalizacji, instalacje wentylacji mechaniczne, centralnego ogrzewania. Budowa prowadzona jest zgodnie z harmonogramem robt.

Czytaj cao
 
Drogi gminne modernizowane w programie PROW
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2017.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie”

W ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich zrealizowano przebudow piciu odcinkw publicznych drg gminnych. Warto pozyskanego dofinansowania wyniosa 63,63% kosztw kwalifikowanych operacji, ktra obejmowa nastpujce odcinki drg:
Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.07.2017.

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zostaa podpisana z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego umowa o dofinansowanie projektu usuwania wyrobw azbestowych.

Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.06.2017.
W miejscowoci Kocmyrzw /Doki/ zostao wykonane owietlenie uliczne. Wykonano lini napowietrzn o dugoci 400mb wraz z montaem 4 szt. opraw owietleniowych typu: SGS-101/70W. Ponadto zainstalowano 1 lamp owietleniow koo parkingu przy przedszkolu i 1 lamp koo drogi w stron Pana Wojciecha Juszczyka.
 
Wyniki przetargu na sprzeda dziaki w miejscowoci Goszcza
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.06.2017.

Na podstawie § 12 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004 . w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci ( t.j.Dz.U.z 2014. poz.1490 ze zm.) podaj do publicznej wiadomoci: Informacj o wynikach przetargu ustnego na zbycie nieruchomoci Gminy Kocmyrzw Luborzyca ktry odby si w dniu 27 czerwca 2017r w siedzibie Urzdu Gminy Kocmyrzw -Luborzyca w sali nr 27

Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2017.

W miejscowoci Rawaowice, wzdu drogi gminnej nr K600305 (odcinek drogi przez las) zostao wykonane owietlenie drogowe.
Zamontowano 6 supw owietleniowych, 6 opraw owietleniowych typu: SGS-101/70W wraz z przewodem izolowanym o dugoci 260mb. Owietlenie zostao wczone do gwnej sieci w dniu 30 maja br.

 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej - realizacja projektu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2017.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 7 budynkw uytecznoci publicznej penicych znaczc funkcj spoeczn na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2017.

Projekt zosta pozytywnie oceniony przez Instytucj Organizujc Konkurs/ Departament Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego i wybrany do dofinansowania

Czytaj cao
 
Inwestycje gminne - ogrodzenie dziaki w Zastowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.06.2017.

Czytaj cao W miejscowoci Zastw, wok budynku socjalnego (wielorodzinnego) zostao wykonane ogrodzenie z siatki stalowej wraz z bramk wejciow oraz chodnik z kostki brukowej – betonowej prowadzcy do tego obiektu.

 

 

Czytaj cao
 
Inwestycje gminne - plac zabaw w Krzysztoforzycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.06.2017.

Czytaj cao W miejscowoci Krzysztoforzyce, na dziace gminnej przy budynku wiejskim zosta utwardzony kostk brukow teren koo placu zabaw. Zostay wykonane i zamontowane na w/w placu zabaw urzdzenia to jest: podwjna hutawka, zjedalnia oraz drabinka do wspinania dla najmodszych. Uzupeniono rwnie wieym piaskiem piaskownic.

 

 

Czytaj cao
 
Sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Kocmyrzw - Luborzyca w miejscowoci Goszcza.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2017.
WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Goszcza
Czytaj cao
 
Konkurs "MAOPOLSKIE REMIZY 2017" - wyniki
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.05.2017.
UCHWA Nr 612/17 w dniu 13 kwietnia 2017 roku Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego zatwierdzi wyniki konkursu „MAOPOLSKIE REMIZY 2017” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach straackich z terenu wojewdztwa maopolskiego.
Czytaj cao
 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.03.2017.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie”.

PODPISANE UMOWY:

Dnia 23 marca 2017 r. w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca zostay podpisane umowy na realizacj piciu zada:

  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600347) relacji Czulice „ do Krakowa” - koszt zadania: 251 404, 96 z. (brutto),
  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600278) relacji Goszyce – Marszowice” - koszt zadania: 308 540, 28 z. (brutto),
  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600298) relacji ososkowice - Birkw” - koszt zadania: 229 002, 64 z. (brutto),
  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600313) relacji Prusy – Lubocza” - koszt zadania: 85 398, 05 z. (brutto),
  • „Przebudowa istniejcej drogi gminnej (K 600292) relacji Skrzeszowice Szczepanowice ” - koszt zadania: 468 311, 91 z. (brutto),
Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.03.2017.

W miejscowoci uczyce wzdu ul. w. Floriana zostao wykonane owietlenie uliczne.
Wykonano lini napowietrzn o dugoci 410mb wraz z montaem 8 szt. opraw owietleniowych typu: SGS-101/70W oraz szaf SON 1F.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 75 z 223