To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program wymiany piecw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.05.2018.

Czytaj cao

Od 21 maja br. na terenie gminy Kocmyrzw-Luborzyca rozpoczyna bd swoj prace audytorzy oraz ankieterzy z firmy Tomasz liwiski EFEKTYWNIEJ z siedzib przy ul. Okrnej 26, 53-008 Wrocaw, wykonujc kolejn cz ocen energetycznych domw, ktre zostay zgoszone do dofinansowania na wymian pieca w ramach ZIT poddziaanie 4.4.1.

Czytaj cao
 
Podpisanie umw na dofinansowanie wymiany kotw na paliwa stae.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2018.

Czytaj cao

Wjt Marek Jamborski podpisa kolejne 62 umowy z mieszkacami naszej gminy, na udzielnie dofinansowania do wymiany starych kotw na paliwa stae i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na czna kwot powyej 801 tys. zotych.

Czytaj cao
 
Rozmowy o inwestycjach dotyczcych chodnikw i drg powiatowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.05.2018.

Czytaj cao 18 kwietnia br. odbyo si spotkanie robocze dotyczce realizacji zaplanowanych na rok 2018 inwestycji drogowych,w ramach Inicjatyw Samorzdowych, na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
Rozbudowa owietlenia ulicznego na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.04.2018.

Czytaj cao Na terenie gminy w 8 soectwach zainstalowano 19 kompletw autonomicznych lamp solarnych LED, ktre s przeznaczone do owietlenia drg i przystankw MPK.

Czytaj cao
 
Budowa drogi w uczycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.04.2018.

W dniu 10.04.2018r. Gmina Kocmyrzw - Luborzyca zoya wniosek do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Krakowie o przyznanie dotacji celowej, w ramach Rzdowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnoci Rejonw poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacj deszczow i przekadkami kolidujcego uzbrojenia w miejscowoci uczyce na dziakach nr 111/2,111/61, 111/76, 111/77, 111/75, 111/79, 111/66, 111/63, 126, 127, 129, 130, 111/72, 111/69”.

Wysoko wnioskowanego dofinansowania: do 80% kosztw kwalifikowanych wydatkowanych w roku biecym.

 
Przebudowa drogi w Goszycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.04.2018.

Czytaj cao Na terenie gminy rozpoczto przebudow zaplanowanych 15 odcinkw drg gminnych w miejscowociach: Goszcza, Wysioek Luborzycki, Pietrzejowice, Zastw, Prusy, Sulechw, Rawaowice, Krzystoforzyce, uczyce, Sadowie, Goszyce. Wykonawc robt w Goszycach, uczycach i Sadowiu jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski, w pozostaych miejscowociach przebudowy drg zostan wykonane przez Miejskie Przedsibiorstwo Robt Inynieryjnych Sp.z o.o.

Termin realizacji zadania do 20 czerwca 2018r., cakowita warto robt 913 420 z.

Czytaj cao
 
Budowa budynku kultury - wietlicy wiejskiej w Dojazdowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2018.

Czytaj cao W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa budynku kultury – wietlicy Wiejskiej w Dojazdowie”.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.3 : Poprawa efektywnoci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziaanie 4.3.1 : Gboka modernizacja energetyczna budynkw uytecznoci publicznej - ZIT.

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Spotkanie w sprawie drg powiatowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2018.

Czytaj cao W dniu 29 marca 2018 roku odbyo si spotkanie w sprawie bezpieczestwa na drogach powiatowych oraz inwestycji w ramach Inicjatyw Samorzdowych.
W spotkaniu, uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Krakowskiego w osobach Pana Arkadiusza Wrzoszczyka – Czonka Zarzdu, Pana ukasza Wrblewskiego – P.O. Dyrektora ZDPK, Kierownikw i pracownikw Wydziaw ZDPK , Radnych Powiatowych P. Krzysztofa Malika i Wodzimierza Tochowicza, Radnej Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca-koordynatora gminnej akcji Zwalniam przy Szkole, Pani Katarzyny Koneweckiej-Hoj oraz przedstawicieli Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Wiesawa Wjcika i Janusza Guzego.

Czytaj cao
 
Dofinansowanie na budow odnawialnych rde energii - podsumowanie spotkania informacyjnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.03.2018.

Czytaj cao Informacja dla mieszkacw gminy, ktrzy zakwalifikowali si do projektu uzyskania dofinansowania na budow odnawianych rde energii:
W dniu 01-03-2018 (czwartek) w budynku Gimnazjum (sala gimnastyczna) w Wysioku Luborzyckim odbyo si spotkanie informacyjne dla mieszkacw, ktrzy w roku 2017 zostali zakwalifikowali do projektu na budow instalacji odnawialnych rde energii. Spotkanie rozpocz Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Pan Marek Jamborski, ktry przywita obecnych na mieszkacw, a nastpnie przedstawi najwaniejszych zagadnie dotyczce realizacji przedmiotowego projektu. Po zakoczeniu wystpienia Pana Wjta gos zabraa Pani Agnieszka Kozowska, ktra omwia szczegowo stopie zaawansowania projektu oraz przedstawia kolejne etapy programu.

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w trakcie oceny
Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Rozliczenie kocowe projektu pn: „Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”

Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; O priorytetowa 5. Ochrona rodowiska, Dziaanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziaanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit.
W dniu 09 lutego 2018 roku, decyzj Instytucji Zarzdzajcej RPO WM zatwierdzony zosta pozytywnie zoony po zakoczeniu realizacji zadania - wniosek o patno. Ostateczne zatwierdzenie poprawnoci realizacji projektu poprzedzone zostao kontrol „na miejscu” przeprowadzon w miesicu grudniu ubiegego roku przez pracownikw Departamentu Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego. W wyniku kontroli nie stwierdzono adnych uchybie w zakresie merytoryczno-finansowym zrealizowanego projektu.
Pozostaje nam oczekiwa na refundacj poniesionych wydatkw, ktra zgodnie z Umow o dofinansowanie projektu wynosi 50 999,99 z.

 
Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.02.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.

Czytaj cao
 
Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca o zamiarze udostpnienia kanau technologicznego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.01.2018.

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 2222 z pn. zm.) informuj, i w trakcie przygotowania jest nastpujce zadanie projektowe: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Gboka-Karniw nr K600341”

Czytaj cao
 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.01.2018.

„Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – promocja projektu

Zadanie to realizowane przez nasz gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaania 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Czytaj cao
 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

„Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – zwikszenie zakresu o wymian dodatkowych 116 starych piecw wglowych

Zadanie to realizowane przez nasz gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaania 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

Umowa o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – podpisana.

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zostaa podpisana z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego umowa o dofinansowanie projektu w zakresie termomodernizacji budynkw uytecznoci publicznej na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
Nowy sprzt ratowniczy dla naszych straakw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.01.2018.

Czytaj cao

W pitek 29 grudnia 2017 r. w remizie OSP uczyce odbyo si uroczyste przekazanie nowego sprztu ratowniczego dla jednostek OSP naszej gminy. Sprzt ten czyli 11 zestaww ratownictwa medycznego R-1 wraz z desk ortopedyczn oraz szynami Kramera przekazany zosta kadej jednostce OSP dziaajcej w naszej gminie.

Czytaj cao
 
Samochd dla Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Goszcza
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2017.

Czytaj cao We wtorek 12 grudnia br. odbyo si w Goszczy uroczyste przekazanie samochodu marki Ford „Transit”dla Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej OSP Goszcza. Nowy samochd, w ktry wyposaona zosta GPR OSP Goszcza to pojazd specjalny, ktry przystosowany jest do przewozu ratownikw, psw ratowniczych oraz sprztu specjalistycznego.

Czytaj cao
 
Program wymiany piecw - Konferencja w Baranwce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2017.

Czytaj cao

W czwartek 21 grudnia br. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce odbya si konferencja przygotowana w ramach dziaa promocyjnych realizowanego w naszej gminie projektu pn. „Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”.

Czytaj cao
 
Odwoanie przetargu pisemnego nieograniczonego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.12.2017.

Zgodnie z Zarzdzeniem Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
z dnia 04.12.2017 nr 0050.69.2017

Odwouje si przetarg pisemny nieograniczony z dnia 11 grudnia 2017 na sprzeda nieruchomoci gruntowej zabudowanej zespoem dworsko parkowym, dziaka nr.373/4 o pow. 1,3623ha pooonej w miejscowoci Baranwka.
Przyczyn uzasadniajc odwoanie przetargu jest planowana na tym obszarze realizacja inwestycji o znaczeniu publicznym oraz zasigu ponad lokalnym

 
Remont budynku socjalnego w Prusach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.11.2017.

Czytaj cao W miejscowo Prusy w budynku socjalnym – wielorodzinnym zlokalizowanym na dziace nr 150/24 wykonano prace remontowo – budowlane zabezpieczajce obiekt, polegajce na: ociepleniu i otynkowaniu zniszczonej czci elewacji zewntrznej wraz z remontem schodw zewntrznych do obiektu, wzmocnienie wiby dachowej supami podporowymi o przekroju 20cmx20cm i usuniciu z poddasza budynku wszelkich materiaw, mieci i innych elementw mogcych stanowi zagroenie bezpieczestwa poarowego obiektu.

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca .
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2017.

Czytaj cao

Gmina Kocmyrzw-Luborzyca pozyskaa rodki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; O priorytetowa 5. Ochrona rodowiska, Dziaanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziaanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT - na dofinansowanie projektu usuwania wyrobw zawierajcych azbest.

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2017.

Czytaj cao Wniosek o dofinansowanie projektu pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”

W dniu 30 padziernika 2017 roku do Departamentu Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego, poprzez system e-RPO zosta zoony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy parkingw P&R na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 50 z 223