To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


"Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.04.2013.

Czytaj cao
Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poprawa warunkw pogodowych pozwolia Wykonawcy podj dalsze roboty na budowie w Prusach i miejmy nadziej e taki stan trwa bdzie do zakoczenia inwestycji. Mimo przeduajcej si zimy nie odnotowalimy opnie w realizacji projektu, a to w znacznej mierze dziki przyspieszeniu robt w ostatnim kwartale ubiegego roku.

Czytaj cao
 
"Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.01.2013.

Czytaj cao
Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji na koniec 2012 roku osignlimy stan surowy zamknity obiektu.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.12.2012.


Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Mimo nadejcia zimy trwaj nadal roboty budowlane przy Szkole podstawowej w Prusach.

Czytaj cao
 
Inwestycja w edukacj i sport.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.10.2012.

Czytaj cao
Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”

Dziki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013 budujemy kolejny obiekt dydaktyczno - sportowy przy szkole podstawowej w Prusach

Prace budowlane przebiegaj zgodnie z harmonogramem. Pogoda sprzyja tote na dzie dzisiejszy nie przewiduje si adnych opnie w realizacji projektu i z kocem roku zgodnie z planem spodziewamy si osign stan surowy zamknity. A oto dokumentacja fotograficzna obrazujca postp robt.

Czytaj cao
 
Zakoczone zadanie "Roboty oglnobudowlane w remizie OSP w Rawaowicach".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2012.

Czytaj cao Zakoczone zadanie „Roboty oglnobudowlane w remizie OSP w Rawaowicach” - projekt wspfinansowany z budetu wojewdztwa maopolskiego w ramach konkursu „Maopolskie Remizy 2012”.

W dniu 01 padziernika 2012 roku podpisany zosta komisyjnie protok kocowego odbioru robt przeprowadzonych w miesicu wrzeniu br. w remizie OSP w Rawaowicach.

Czytaj cao
 
Roboty oglnobudowlane w remizie OSP w Rawaowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2012.

Czytaj cao „Roboty oglnobudowlane w remizie OSP w Rawaowicach” - projekt wspfinansowany z budetu wojewdztwa maopolskiego w ramach konkursu „Maopolskie Remizy 2012”.

Czytaj cao
 
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z rozbudow szkoy podstawowej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2012.

Z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizujemy projekt pn : „ROZBUDOWA SZKOY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOW NOWCZESNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W PRUSACH”.

Czytaj cao
 
Budujemy kolejny obiekt sportowy w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2012.

Z udziaem funduszy unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizujemy projekt pn : „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2012.

W maju br. podpisana zostaa Umowa z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego o dofinansowanie ze rodkw Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projektu : Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.

Czytaj cao
 
Inwestycji sportowo-edukacyjnych cig dalszy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.05.2012.

Dziki dodatkowym rodkom unijnym jakie zostay uruchomione przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dziaanie 6.2; schemat B, Infrastruktura spoeczna w tym edukacyjna i sportowa mamy moliwo realizacji kolejnej sali gimnastycznej na terenie naszej gminy ze znacznym (70%) dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Czytaj cao
 
Z pomoc Unii Europejskiej bdziemy budowa sal gimnastyczn w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.04.2012.

We wrzeniu 2011 roku Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego Uchwa nr 1120/11 wybra do dofinansowania w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt zoony przez nasz gmin a dotyczcy „Rozbudowy Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”.

Czytaj cao
 
Maopolskie remizy 2012 - uczestnictwo w konkursie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.03.2012.

W dniu 16 marca 2012 roku wystpilimy z wnioskiem o pomoc finansow z budetu Wojewdztwa Maopolskiego w ramach Konkursu „Maopolskie Remizy 2012”.

Czytaj cao
 
Otwarcie nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Kocmyrzw I.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.03.2012.

Czytaj cao

Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
"Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy"

W czwartek 8 marca br. zostaa uroczycie otwarta nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowe w Kocmyrzowie I. Zostaa ona wybudowana w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. By to projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; dziaania 6.2 Rozwj obszarw wiejskich; Schemat B; Infrastruktura spoeczna w tym edukacyjna i sportowa. czne nakady finansowe na realizacj tego zadania wyniosy:1 832 288 z. z czego refundacja funduszu Unii Europejskiej wyniosa 1 213 627 z. (70% kosztw kwalifikowanych), a wkad wasny pochodzcy z budetu gminy Kocmyrzw-Luborzyca 618 662 z.

Czytaj cao
 
Fundusze unijne szans na rozwj.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.02.2012.

Czytaj cao

Z dofinansowaniem Unii Europejskiej; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Kocmyrzw – Luborzyca zrealizowaa projekt: „Rozbudow Szkoy Podstawowej wraz z budowa nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”.

Czytaj cao
 
Nowy obiekt sportowy w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2011.

Czytaj cao

Projekt: Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy.
Realizacja wielu dziaa, gwnie inwestycyjnych moliwa jest dziki funduszom pomocowym Unii Europejskiej. Obecnie, w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z przyznanym dofinansowaniem w wysokoci 1 215 408,69 z. ( 70 % kosztw kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina realizuje projekt „Rozbudowy Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. Cakowity koszt zadania to kwota 1 774 817 z.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2011.

Czytaj cao

Projekt finansowany w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwaj prace wykoczeniowe na nowopowstaym obiekcie przy Szkole Podstawowej „Kocmyrzw I”. Warunki atmosferyczne s rwnie nadal sprzyjajce tote teren wok szkoy i nowej sali gimnastycznej zosta prawie w peni zagospodarowany zgodnie z projektem. Zaawansowanie robt gwarantuje, i obiekt zostanie odebrany w terminie umownym i z nowym rokiem kalendarzowym uczniowie bd mogli korzysta z nowych pomieszcze dydaktycznych i penowymiarowej sali gimnastycznej.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2011.

Czytaj cao

Projekt finansowany w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed nami ostatni etap realizacji zadania. Pozostay do wykonania prace wykoczeniowe oraz niewielki zakres robt montaowo-instalacyjnych. Pogoda sprzyja i nieprzerwanie trwaj roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu wok nowego obiektu. Na koniec rozbudowana szkoa i nowa sala gimnastyczna zostan wyposaone w podstawowe pomoce dydaktyczne i sprzt sportowy.

Czytaj cao
 
Otwarcie nowej siedziby Centrum Kultury.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.09.2011.

Czytaj cao

W sobot 10 wrzenia br. odbya si uroczysto otwarcia nowej siedziby Centrum Kultury i Promocji naszej Gminy, ktra znajdowa si bdzie w budynku wielofunkcyjnym w Baranwce. Otwarcie nowej siedziby Centrum stao si moliwe dziki zakoczeniu przez nasz Gmin realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacj i wyposaeniem na cele kulturalno – spoeczne w Baranwce”. Inwestycja ta bya realizowana i wspfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 – 2013, osi Leader; Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwj wsi”. Jej koszt cakowity to kwota 540 099,99 z, natomiast warto dofinansowania z w/w programu pomocowego to suma 329 539,00 z.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.08.2011.

Czytaj cao

Projekt finansowany w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci 70 % kosztw kwalifikowanych zadania.

Czytaj cao
 
Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacj i wyposaeniem na cele kulturalno-spoeczne
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2011.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013,osi Leader + ; Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji , ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwj wsi”.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy ...
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2011.

Czytaj cao

Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

Kontynuowane s roboty budowlane zwizane z rozbudow Szkoy podstawowej Kocmyrzw I o nowe sale dydaktyczne i nowoczesn, penowymiarow sal gimnastyczn wraz z zapleczem socjalnym.

Czytaj cao
 
Remont budynku wielofunkcyjnego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2011.

Czytaj cao

„Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacj i wyposaeniem na cele kulturalno-spoeczne w miejscowoci Baranwka” – trwa realizacja projektu wspfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013; dziaania 4.1/413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju”, osi LEADER+

Czytaj cao
 
"Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" - postpy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2011.

Czytaj cao

Trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” (SP Kocmyrzw I) w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013; dziaania 6.2 B Infrastruktura spoeczna w tym edukacyjna i sportowa. Jest to kolejna inwestycja ktr Gmina nasza realizuje z pomoc funduszy unijnych /Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/. Gwnym zaoeniem do realizacji projektu jest inwestowanie w infrastruktur edukacyjno-sportow zapewniajc wzrost poziomu ycia mieszkacw wsi, za celem szczeglnym poprawa warunkw w zakresie funkcjonalno-uytkowym i socjalno-bytowym szkoy podstawowej, w ktrej z uwagi na trudnoci lokalowe zajcia prowadzone s w systemie dwuzmianowym. Najwiksz bolczk uczniw i nauczycieli jest brak sali gimnastycznej z caym zapleczem sanitarnym.

Czytaj cao
 
Podpisanie umowy na nadzr inwestorski nad dalszymi etapami budowy kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.01.2011.

Czytaj cao

Dnia 25 stycznia br. zawarta zostaa umowa pomidzy Gmin Kocmyrzw – Luborzyca, a KDI „Raba” Przedsibiorstwem Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. majcym siedzib w Krakowie ul. Mogilska 43, 31-545 Krakw na wiadczenie usug nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci: Prusy, Dojazdw, Krzysztoforzyce, Zastw”.

Czytaj cao
 
"Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" - informacja
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2011.

Czytaj cao

Z pocztkiem padziernika 2010 roku rozpoczta zostaa rzeczowa realizacja projektu rozbudowy szkoy podstawowej Kocmyrzw I wraz z budow penowymiarowej sali gimnastycznej.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 151 - 175 z 223