To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Urzdzenie terenw zielonych w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2016.

Dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie : Urzdzenie terenw zielonych w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. poinformowa nas, i Uchwa Zarzdu zostaa nam przyznana dotacja w wysokoci 7 674 z na urzdzenie zieleni w centrum naszej gminy (na oglny koszt zadania w wysokoci 19 178 z).

Czytaj cao
 
Maopolskie NGO - rozwj i wsppraca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2016.

Federacja MAOPOLSKA POZARZDOWA zaprasza maopolskie organizacje pozarzdowe do udziau w Projekcie „Maopolskie NGO – rozwj i wsppraca”.

Czytaj cao
 
Gosujemy na zadanie zgoszone w ramach Budetu Obywatelskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.07.2016.

Czytaj cao Od 18 czerwca 2016 r. do 06 lipca 2016 r. oddajemy swj gos na zadanie o zasigu subregionalnym zgoszone w ramach Budetu Obywatelskiego pn: Poprawa bezpieczestwa na drogach wojewdzkich w gminach Biskupice, Czernichw, Kocmyrzw-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzw i Zielonki

Czytaj cao
 
Wnioski o przebudow drg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.06.2016.

W dniu 06 czerwca 2016 roku w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM zoylimy trzy wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja drg lokalnych” w ramach poddziaania „Wsparcie inwestycji zwizanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajw maej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i oszczdzanie energii” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Czytaj cao
 
"Mae granty" dla organizacji pozarzdowych - po nowemu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.05.2016.

Zgodnie z ostatni nowelizacj Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "maych grantw" obowizuj uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Nowe formularze zaczynaj obowizywa od 10 maja 2016 r. czyli wnioski skadane od tego dnia powinny by przygotowane ju na nowych wzorach.

Czytaj cao
 
Konkurs  Maopolskie Remizy 2016  rozstrzygnity
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.05.2016.
W dniu 25 kwietnia 2016 r. Sejmik Wojewdztwa Maopolskiego podj Uchwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa Maopolskiego na realizacj prac budowlano-remontowych w remizach straackich.
Czytaj cao
 
Konkurs - Bezpieczna Maopolska 2016
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.04.2016.
W dniu 15 marca 2016 r. zosta zoony wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa Maopolskiego na zapewnienie gotowoci bojowej jednostkom Ochotniczych Stray Poarnych z terenu naszej gminy ramach Konkursu pn. „ BEZPIECZNA MAOPOLSKA 2016”
Czytaj cao
 
Budet Obywatelski Wojewdztwa Maopolskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2016.

Masz pomys, jak poprawi jako ycia w Twojej okolicy? Budet Obywatelski jest wanie dla Ciebie! Pobierz i wypenij formularz, zdobd poparcie mieszkacw i z wniosek, a pniej promuj swoje zadanie!

Wicej informacji na stronie www.bo.malopolska.pl

 
Konkurs "KAPLICZKA 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.03.2016.

Czytaj cao W dniu 04 marca 2016 r. do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzdu Marszakowskiego zoylimy wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorsko-budowlanych w ramach Konkursu „KAPLICZKA 2016”. Przedmiotem wniosku jest odnowienie kapliczki p.w. Matki Boej Gwiezdnej w Wysioku Luborzyckim.

Czytaj cao
 
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation dla organizacji pozarzdowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.03.2016.
Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwaych mechanizmw zmieniajcych otoczenie i angaujcych spoecznoci lokalne.
Czytaj cao
 
Konkurs "Maopolskie Remizy 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.03.2016.

W dniu 26 lutego 2016 r. do Urzdu Marszakowskiego zoylimy kolejny wniosek o dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w ramach Konkursu „MAOPOLSKIE REMIZY”.
Przedmiotem wniosku w tym roku jest remont remizy Ochotniczej Stray Poarnej w Skrzeszowicach.

Czytaj cao
 
I etap budowy szkoy w Karniowie - zakoczony.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.02.2016.

Czytaj cao Zgodnie z umow z Wykonawc robt, z kocem stycznia br. zakoczony zosta I etap budowy szkoy podstawowej w Karniowie. Osignlimy stan surowy otwarty. W roku biecym roboty bd nadal kontynuowane w miar moliwoci finansowych gminnego budetu. Budynek szkoy prezentuje si okazale.

Czytaj cao
 
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarzdowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.02.2016.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego prowadzi nabory wnioskw organizacji pozarzdowych w ramach otwartych konkursw ofert.

Czytaj cao
 
Budowa szkoy podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.01.2016.

Czytaj cao Trwaj prace budowlane zwizane z budow szkoy podstawowej w Karniowie.

Czytaj cao
 
Budowa Szkoy Podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.11.2015.

Czytaj cao I etap budowy szkoy podstawowej w Karniowie realizowany jest od pocztku wrzenia br. Aktualnie trwaj daleko posunite prace murowe. Jeli pogoda bdzie si utrzymywa, to zgodnie z umow z Wykonawc robt do koca roku 2015 zakoczony zostanie stan surowy obiektu. Inwestycja finansowana jest z budetu gminy. W nastpnych latach planowane s kolejne etapy realizacji zadania.

Czytaj cao
 
Remont sali gimnastycznej i zaplecza socjalno-sanitarnego w Wysioku Luborzyckim - zakoczony.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.10.2015.

Czytaj cao Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.

Zakoczona zostaa realizacja inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysioku Luborzyckim”. Jej celem byo dostosowanie obiektu do aktualnie obowizujcych przepisw bezpieczestwa, zwaszcza ochrony p/po. Wana bya take poprawa stanu technicznego obiektu w tym dowietlenia i wyposaenia w sprzt sportowy, a take poprawa warunkw socjalno – sanitarnych dla jego uytkownikw, ktrymi s uczniowie szkoy podstawowej i miejscowy, Uczniowski Klub Sportowy "Ekler" - Baranwka dziaajcy od 2008 roku przy teje szkole.

Czytaj cao
 
Budowa Szkoy podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2015.
Czytaj cao Od pocztku wrzenia trwaj prace budowlane zwizane z realizacj I-go etapu budowy szkoy w Karniowie. Pogoda dotd sprzyja tote wykonano wykopy i pooona zostaa warstwa podbetonki. W pierwszym etapie budowy planowany jest stan surowy otwarty, wraz z dachem i oknami dachowymi. Zakoczenie robt przewidziane jest do koca biecego roku. W kolejnych latach planuje si dalsz budow i dla uzupenienia zaprojektowanego kompleksu edukacyjnego powstanie rwnie sala gimnastyczna. Budowa finansowana jest z wasnych rodkw budetowych gdy nie ma programu do ktrego moglibymy wnioskowa o wsparcie finansowe na budow szkoy. Z uwagi na wysokie koszty budowy caego kompleksu i moliwoci finansowe gminy inwestycja zostaa podzielona na etapy.
Czytaj cao
 
"Maopolskie Remizy 2015" - zakoczono roboty budowlane przy remizie OSP w Goszycach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2015.

Zadanie dofinansowane z budetu Wojewdztwa Maopolskiego w ramach Konkursu „Maopolskie Remizy 2015”.

Zakoczone zostay prace zwizane z wymian stolarki okiennej oraz bramy wejciowej i drzwi zewntrznych w remizie OSP w Goszycach. Utwardzony zosta rwnie plac przy remizie poprzez pooenie kostki brukowej. Ju po raz kolejny w konkursie „Maopolskie Remizy” pozyskalimy rodki finansowe z budetu Marszaka na pokrycie 50% kosztw inwestycji. Tym razem jest to kwota 35 965 z. przy cakowitych kosztach zadania 71 930 z.

Czytaj cao
 
Remont sali gimnastycznej i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Wysioku Luborzyckim
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.09.2015.

Czytaj cao Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.

Roboty remontowe przebiegaj zgodnie z przyjtym harmonogramem i postp prac jest ju bardzo widoczny, co obrazuje ponisza dokumentacja fotograficzna. Ju wkrtce zajcia sportowe, zawody midzyszkolne jak i treningi UKS „Ekler” oraz miejscowych LKS-w odbywa si bd, dziki zastosowaniu obecnie dostpnych technologii oraz nowego wyposaenia sali gimnastycznej w sprzt sportowy, w nowych jake odmiennych warunkach.

Czytaj cao
 
"Pierwsza opata" pod budow szkoy podstawowej w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2015.

Czytaj cao W dniu 31 sierpnia 2015 roku, po podpisaniu umowy z wybranym w drodze procedury przetargowej Wykonawc robt tj. Firm BUDOPOL z Krakowa, odbya si oficjalna uroczysto „wbicia opaty” i powicenia placu przeznaczonego pod budow szkoy podstawowej wraz z sal gimnastyczn w Karniowie.

Czytaj cao
 
"MAOPOLSKIE REMIZY 2015" - roboty remontowe - OSP Goszyce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Czytaj cao Zadanie „Zagospodarowanie terenu wok budynku wraz z wymian stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” realizujemy z pomoc finansow budetu Wojewdztwa Maopolskiego w ramach kolejnej edycji konkursu „Maopolskie Remizy”.

Czytaj cao
 
Przebudowy i remonty drg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Baranwka
Czytaj cao
Na drogach gminnych prowadzone s roboty drogowe obejmujce przebudow oraz remonty nawierzchni drg. W ostatnim czasie przebudowane zostay odcinki drg w miejscowociach: Baranwka, Dojazdw, Krzysztoforzyce, Sulechw i Wilkw. Zakres wykonanych robt obejmowa wzmocnienie istniejcej podbudowy dogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych. czna dugo przebudowanych odcinkw wynis 1,635 km. Warto wykonanych prac wynosi 326 336,89 z.

Czytaj cao
 
Zakoczony remont w Pietrzejowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.
Czytaj cao W dniach od 22 czerwca do 31 lipca 2015 roku prowadzone zostay prace remontowe w pomieszczeniach znajdujcych si w budynku Szkoy Podstawowej w Pietrzejowicach, w ktrych usytuowane s wietlica wiejska oraz siedziba Koa Gospody Wiejskich Pietrzejowice. W ramach przeprowadzonych robt remontowych wykonano nastpujce prace: rozbirka starych piecw kaflowych wraz z wywozem gruzu, rozbirka zniszczonej podogi, wykonie nowej wylewki wraz z izolacj, zakup i monta pytek podogowych, malowanie cian i sufitw, remont instalacji elektrycznej, monta bojlera elektrycznego, wymiana szafki wraz z zlewem i bateri, dodatkowe prace murarskie. czny koszt wykonanych w Pietrzejowicach prac remontowych wynis 24 838, 62 z. (brutto), a rodki na ich realizacj pochodziy w caoci z budetu wasnego Gminy Kocmyrzw – Luborzyca.
Czytaj cao
 
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysioku Luborzyckim.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.08.2015.

Czytaj caoZadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.
Trwaj prace remontowe na obiekcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagielloskiego w Luborzycy z siedzib w Wysioku Luborzyckim. Prowadzony jest, dugo oczekiwany z uwagi na wiek obiektu, kompleksowy remont sali gimnastycznej a take szatni i sanitariatw.

Czytaj cao
 
Umowa o "Zagospodarowanie terenu wok budynku wraz z wymian stolarki okiennej i drzwiowej"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.06.2015.

Umowa o „Zagospodarowanie terenu wok budynku wraz z wymian stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” w ramach Konkursu „MAOPOLSKIE REMIZY 2015” – zostaa podpisan.

W dniu 19 czerwca 2015 roku w Krakowie zostaa zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej pomidzy Wojewdztwem Maopolskim a nasz Gmin o realizacj zadania w ramach Konkursu MAOPOLSKIE REMIZY 2015. Zgodnie z umow, przydzielone dofinansowanie z budetu Wojewdztwa Maopolskiego wynosi 39 450 z.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 101 - 125 z 223