To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Podsumowanie Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I"
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
17.12.2012.


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

W piątek 14 grudnia br. w Baranówce odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca – etap I”. Konieczność organizacji w/w konferencji wynikała z wytycznych funduszu wspólfinanansującego realizację projektu budowy sieci kanalizacyjnej w czterech miejscowościach naszej gminy. Przypomnijmy w tym miejscu, iż Projekt obejmował budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów, a umowa o jego dofinansowaniu podpisana została przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, będącym Instytucją Wdrążającą Projekt dnia 20 listopada 2009 r. Po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych jego wartość wyniosła łącznie kwotę 25 505 584,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej to 18 505 917,70 zł. Okres kwalifikowalności wydatków trwa od 21.02 2007 r. do 31.12. 2012 r.

Podstawowym celem Projektu było uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez włączenie do sieci kanalizacyjnej 3 948 mieszkańców z miejscowości, w których Projekt był realizowany, ochrona zasobów środowiska naturalnego, redukcja zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, a także zwiększenie atrakcyjności Gminy Kocmyrzów – Luborzyca dla inwestorów zewnętrznych. W wyniku jego realizacji powstało prawie 31,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z 9 – cioma przepompowniami ścieków na terenie wspomnianych już wyżej czterech miejscowości gminy. Powstała sieć kanalizacyjna oparta jest na systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z uwagi na uwarunkowania terenu. Realizacja Projektu podzielona była na trzy zadania inwestycyjne.

Konferencja podsumowująca realizację Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca – etap I” rozpoczęła się od powitania przez pana Marka Jamborskiego – Wójta naszej Gminy oraz panią Sylwię Kot – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt zaproszony Gości. Byli wśród nich m.in. pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Adam Wójcik – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Krakowie, pan Włodzimierz Okrajek – Dyrektor Małopolskiego Oddziału AR i MR w Krakowie, pan Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, pan Paweł Zorski – Kierownik Zespołu Funduszy Europejskich WFOŚ i GW, pani Joanna Senisson – Starszy Specjalista ds. Funduszy Europejskich WFOŚ i GW pełniąca funkcję koordynatora realizowanego przez naszą gminę Projektu, pani Małgorzata Duma – Michalik – reprezentująca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Wójtowie Gmin Zielonki – pan Bogusław Król i Igołomia – Wawrzeńczyce pan Józef Rysak , Zastępcy Wójtów gmin Michałowice i Koniusza, proboszczowie: parafii w Luborzycy – ks. Tadeusz Majcher, parafii w Prusach ks. Bogusław Zając, parafii w Goszczy ks. Andrzej Orlikowski i parafii w Kantorowicach ks. Jan Krzyżowski, Radni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na czele z jej Przewodniczącą panią Małgorzatą Doniec, Sołtysi naszej Gminy, przedstawiciele firm, które przygotowywały Projekt do realizacji oraz firm bezpośrednio wykonujących go w terenie, a także zaangażowani bezpośrednio w jego realizację pracownicy Urzędu Gminy. Po powitaniu Gości głos zabrał pan W. Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który podkreślił znaczenie zakończonego projektu dla mieszkańców gminy, a także dla jej dalszego rozwoju. Pan Marszałek z naciskiem zaznaczył, iż Projekt ten jest kolejnym spośród zrealizowanych w naszej gminie, podnoszących standard jej infrastruktury, dodając przy tym, iż realizacja wielu z nich nie byłaby możliwa bez operatywności i wielkiego zaangażowania Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego. Po wystąpieniu pana Marszałka, Zastępca Wójta Gminy, pełniący równocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - pan Wiesław Wójcik przedstawił specjalnie przygotowaną na tę konferencję prezentację multimedialną obrazującą przebieg realizacji Projektu i jego efekty. Po zakończeniu prezentacji głos zabrali zaproszeni Goście, pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Krakowie, pan Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz pani Małgorzata Duma – Michalik – reprezentująca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Wszyscy Oni podkreślali znaczenie zrealizowanego Projektu dla mieszkańców gminy oraz jej przyszłości, a także znakomitą współpracę z władzami samorządowymi naszej gminy oraz pracownikami Urzędu odpowiadającymi za jego wykonanie. Podsumowaniem konferencji było wystąpienie Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tej największej w historii naszej gminy inwestycji, realizowanej z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Symbolicznym wyrazem uznania za wniesiony w wykonanie Projektu wkład pracy były wiązanki kwiatów przekazane przez Pana Wójta wraz z podziękowaniami na ręce osób, dzięki pracy których Projekt mógł zostać zrealizowany terminowo i profesjonalnie. Z kolei Panu Wójtowi oraz jego Zastępcy bezpośrednio nadzorującemu realizację Projektu symboliczne wiązanki kwiatów wraz z wyrazami podziękowania w imieniu mieszkańców miejscowości Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów wręczyli Radni i Sołtysi tychże wsi.

Ostatnim punktem konferencji w Baranówce był krótki program artystyczny, w którym wystąpił działający przy Gimnazjum w Luborzycy zespół wokalny „VABANK” oraz uczennica tejże szkoły Dominika Doniec, która w porywający sposób wykonała dwie mało znane kolędy, czym wzbudziła aplauz wszystkich obecnych tego dnia w Baranówce Gości.

Zdjęcia: Jacek Kaczmarczyk.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »